Hele kapittel 6

Vi har lagt ut det siste kapittelet Nyere tid og kritisk tenkning som PDF.  Teksten er skrevet av Tommy Moum.

Forlaget tillater mangfoldiggjøring knyttet til undervisningsopplegg i faget. Det er ellers knyttet vanlig opphavsrettslige regler til teksten.


Nyere tid og kritisk tenkning

Hovedområdet nyere tid og kritisk tenkning handler om framveksten av industrisamfunnet og industrialiseringens betydning for mennesker og samfunn. Det dreier seg om ideologiske brytninger i perioden. Utviklingen av historievitenskapen og hvordan ulike historieforståelser og filosofitradisjoner har preget menneskers identitet og kultur, individuelt og kollektivt, inngår i hovedområdet. Det handler også om hvorfor kritisk tenkning er viktig innenfor historievitenskap og filosofi.

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
  • forklare forskjeller mellom tidlige produksjonsmåter og industrikapitalisme og vurdere hva de innebar for forståelse av tid og arbeid
  • sammenlikne liberalismens og marxismens ideologiske grunnlag
  • drøfte hvordan historieforståelser kan virke undertrykkende eller frigjørende for ulike grupper
  • drøfte i hvilken grad samefolkets felles historie har betydning for moderne allsamisk identitet på tvers av statsgrensene
  • presentere en ikke-europeisk kultur og vise hvordan en filosofitradisjon eller en historieforståelse har preget denne kulturen
  • gjøre rede for sentrale tema innenfor norsk og europeisk historieskriving i første del av 1800-tallet og forklare hvordan historieskrivingen bidro til utvikling av nasjonale identiteter
  • drøfte hvorfor kritisk tenkning er sentralt innenfor historieforskning
Cappelen Damm

Sist oppdatert: 12.04.2008

© Cappelen Damm AS