Oldtid og myter

Hovedområdet oldtid og myter dreier seg om mennesker, samfunnsforhold og ideer i eldre kultursamfunn, Det handler om myter som erkjennelsesform og historiefortellinger. Tidsforståelse og hva ikke-skriftlige kilder kan fortelle om samfunnene, inngår i hovedområdet.

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • sammenlikne samfunnsstruktur og naturgrunnlag i to eldre kultursamfunn og diskutere hvilke ideer som preget disse samfunnene
  • drøfte hvordan mennesker i eldre kultursamfunn har forstått tid, søkt mening og overført kunnskap mellom generasjonene
  • reflektere over hvordan myter preger virkelighetsforståelse og fortellinger, og diskutere hvordan mytene søker å gi svar på grunnleggende spørsmål i eldre kultursamfunn
  • gjøre rede for hva som kjennetegner symboler og gi eksempler på ulike typer symboler fra eldre kultursamfunn
  • forme en enkel historisk framstilling med utgangspunkt i ikke-skriftlige levninger fra perioden som viser hvordan slike levninger kan tolkes forskjellig
  • reflektere over forbindelsen mellom tidsoppfatning og fortelling når det gjelder kronologi, erfaringsoverføring og menneskets eksistensielle søken
  • diskutere hvilken betydning muntlighet har for historiebruken i en kultur
Cappelen Damm

Sist oppdatert: 26.09.2008

© Cappelen Damm AS